Главная

Завантажити документом

I. Загальні положення 

                1.1. Вихователь дитячого оздоровчого табору«Улыбка» на базі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «_______________» (далі - вихователь) приймається на посаду й звільняється з посади за розпорядженням директора навчального закладу за поданням начальника дитячого оздоровчого табору (далі по тексту - табір) із числа повнолітніх осіб.

1.2  Вихователь дитячого оздоровчого табору структурно підлеглий начальникові дитячого оздоровчого табору, за умов його тимчасової відсутності старшому вихователю.

1.3. Кваліфікаційні вимоги: спеціальна педагогічна освіта або проходження спеціального курсу педагогічної підготовки й стаж практичної роботи з дітьми й підлітками не менш одного року.

1.4. Вихователь у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, Положенням про дитячий оздоровчий табір (Статутом), затвердженим наказом директора навчального закладу, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих установ, методичними й інструктивними матеріалами органів управління освітою всіх рівнів з питань виховання дітей та діяльності оздоровчого табору; правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі цією Інструкцією), трудовим договором. Вихователь оздоровчого табору дотримується норм Конвенції про права дитини.

1.5. Вихователь є матеріально-відповідальною особою.

         1.6. З урахуванням специфіки діяльності дитячого оздоровчого табору й відповідно до Правил його внутрішнього розпорядку вихователь зобов'язаний постійно перебувати на території дитячого оздоровчого табору й залишати її тільки з дозволу начальника табору.

II .Завдання та обов’язки

2.1. Основними завданнями вихователя табору є:

-  організація оздоровлення й відпочинку дітей у літній період під час табірної зміни;

- створення умов для духовного й інтелектуального розвитку дітей, виховання громадянина, оволодіння цінностями національної й світової культури, необхідними для життя вміннями, навичками здорового способу життя й дбайливого відношення до природи.

2.2. Вихователь зобов'язаний:

- до відкриття зміни  пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в дитячому оздоровчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку;

- пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків;

- дотримувати вимог Положення (Статуту) дитячого оздоровчого табору, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

- проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму й нещасних випадків;

- здійснювати щоденне планування діяльності загону, відповідати за результати виконання плану;

- веде у встановленому порядку документацію й звітність;

- сприяти формуванню у вихованців моральних якостей громадянина, прищеплювати їм навички культурного поводження, відповідального відношення до праці, поваги до прав людини; проводить роботу із профілактики правопорушень у вихованців, шкідливих звичок;

- забезпечує дотримання дітьми дисципліни й порядку відповідно до встановленого режиму; не допускати самовільних відлучень дітей з території табору, з місця проведення заходів;

- планує й організує життєдіяльність вихованців і здійснює їхнє виховання;

- організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом оздоровчої зміни, сприяти організації змістовного відпочинку й дозвілля дітей і підлітків;

- приймати разом із загоном участь у масових, спортивно-оздоровчих заходах табору, залучати дітей до їхньої підготовки й проведення;

- брати участь у плануванні виховної й оздоровчої роботи табору, брати безпосередню участь у реалізації намічених планів роботи;

- використовує різноманітні прийоми, методи й засоби виховання;

- інструктувати довірених йому дітей за Правилами внутрішнього розпорядку табору, правилам техніки безпеки, іншим організаційно-нормативним документам;

- уважно стежити за станом здоров'я дітей у загоні, вживати оперативних заходів по наданню допомоги хворим, потерпілим;

- разом з медичними працівниками забезпечує збереження й зміцнення здоров'я вихованців, проводить заходу, що сприяють їхньому психофізичному розвитку;

- оперативно сповіщає адміністрацію табору про кожний нещасний випадок, вживає заходів по наданню першої долікарської допомоги;

- разом з органами дитячого самоврядування оформити загонове місце, організувати випуск загонової стінної газети;

- організувати чергування в загоні, стежити за санітарним станом спальних кімнат,  прилеглої території;проводити за графіком зміну постільної білизни та рушників;

- контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, стежити за процесом прийому їжі дітьми в їдальні;

- забезпечує виконання дітьми санітарно – гігієнічних правил і  норм, контролює дотримання ними охайного зовнішнього вигляду, чистоти одягу, установленого порядку в спальних кімнатах, ігрових кімнатах, їдальні, на території табору;

- виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням начальника табору. 

III. Права

Вихователь має право:

3.1. Подавати пропозиції по вдосконалюванню системи виховної й оздоровчої роботи табору.

3.2. Вільно вибирати і використовувати форми, методи, засоби, методики навчання і виховання учнів, навчальні посібники і матеріали підручників.

3.3. Звертатися до начальнику табору, адміністрації навчального закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і табору в цілому;

3.4. Знайомитися із проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячого оздоровчого табору, віднесеним до його компетенції, вносити по них відповідні пропозиції;

3.5. Підписувати й візувати документи в межах своєї компетенції.

3.6. На захист професійної честі і гідності відповідно до чинного законодавства..

3.7. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповіді та пояснення.

3.8. Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування або службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

3.9. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

3.10. Вільно вибирати й використовувати методики виховання, методичні посібники й матеріали;

3.11. Давати вихованцям під час перебування у таборі обов'язкові розпорядження, які стосуються організації заходів і дотримання дисципліни, притягувати їх до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

IV. Відповідальність

 

Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за:

- схоронність життя, здоров'я, поваги честі, гідності й недоторканності дітей, що прибули на оздоровлення в табір;

- халатне відношення до виконання своїх посадових обов'язків;

- результати виховної й оздоровчої роботи загону;

- випадки травматизму серед дітей, у випадку встановлення його безпосередньої провини в рамках чинного законодавства;

- дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці й техніки безпеки, протипожежної й екологічної безпеки;

- порушення Правил внутрішнього розпорядку, дії, несумісні з поняттями про педагогічну етику;

- за винне заподіяння табору або учасникам виховного процесу збитку у зв'язку з виконанням (невиконання) своїх посадових обов'язків вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку й у межах, установлених трудовим і (або) цивільним законодавством;

- за вживання спиртних напоїв і перебування в нетверезому стані на території табору, паління в присутності дітей;

- за застосування, у тому числі однократне, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю вихованця, а також здійснення іншої аморальної провини вихователь може бути звільнений від займаної посади в відповідності із трудовим законодавством.

 

5. Повинен знати

 

5.1.   Закони України "Про освіту", „Про охорону дитинства”, „Про охорону праці”; Конвенцію ООН про права дитини; інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань виховання.

5.2.         Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності відпочиваючих у оздоровчому таборі дітей.

5.3.   Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України.

5.4. Вимоги до ведення документації щодо організації оздоровчого табору

5.5. Підходи до вибору форм, засобів і методів роботи з відпочиваючими у оздоровчому таборі дітьми з урахуванням конкретних умов.

5.6. Методи і прийоми психології спілкування з колегами і відпочиваючими дітьми у таборі.

5.7. Правила внутрішнього розпорядку КЗ «______________» та безпосередньо оздоровчого табору.

5.9. Правила безпечної експлуатації обладнання та меблі в спальнях та ігрових кімнатах, правила протипожежної безпеки, енергобезпеки, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

5.10.       Санітарно-гігієнічні норми щодо організації оздоровчого табору, правила виробничої санітарії та гігієни праці.

5.11.       Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.

5.12.       Шляхи евакуації учнів на випадок екстремальних ситуацій.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

 

6.1. Вихователем у дитячому оздоровчому таборі має бути особа з високими моральними якостями, рівнем професіональної підготовки, відповідною вищою освітою і мати педагогічний стаж роботи не менше 1 року.

6.2. Має бути особа, яка здійснює педагогічну діяльність, має систему і порядок в роботі, забезпечує її результативність, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.3. Вихователь повинен бути вимогливим, ідейним, принциповим при вирішенні питань, проявляти чуткість і чуйність , простоту і скромність.

 

7. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

 

7.1. Вихователь працює в режимі робочого дня за графіком,   затвердженим начальником оздоровчого табору.

7.2. На період тимчасової відсутності заміщається вихователем, а також заміщає вихователя на час його відсутності.

7.3. Вихователь надає у встановлені терміни та у визначеній формі звітність начальнику табору та іншим уповноваженим державним і місцевим органам.

7.4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетентності з працівниками оздоровчого табору.

 

 

З інструкцією ознайомлений

 

Дата

Посада

Підпис

Прізвище, ініціали

 

Вихователь дитячого оздоровчого табору «Улыбка»

 

 

 

Вихователь дитячого оздоровчого табору «Улыбка»

 

 

 

Вихователь дитячого оздоровчого табору «Улыбка»

 

 

 

Вихователь дитячого оздоровчого табору «Улыбка»

 

 

 

Вихователь дитячого оздоровчого табору «Улыбка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Запрещено добавление сугубо рекламных комментариев, а так же реплик, оскорбляющих третьих лиц и противоречящих законодательству.


Защитный код
Обновить

Что Вас интересует?

Главная

Новости

Администрации

Воспитателю

Вожатому

Физ. воспитание

Культ. организатору

Ди-джею / Dj

Для школы

Отдыхающему

Родителям

Мед. персоналу

Тех. Персоналу

Реклама на сайте

Нормативная библиотека

БИБЛИОТЕКА

На правах рекламы

S5 Box