Трудовой договор

Строковий трудовий договір N _____

____(м. Київ)

"__" ________ 20__ р.

 

Акціонерне товариство "***" (далі - "Підприємство") в особі директора ________________________ (далі - "Роботодавець"), яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та громадянка _________________________- (далі - "Працівник"), з іншого боку, керуючись Кодексом законів про працю України, уклали цей Строковий трудовий договір про наступне:

1. Предмет договору, строк дії, загальні вимоги та визначення

1.1. Предметом даного Строкового трудового договору (далі - "Договір") є трудові відносини в межах визначених цим Договором посадових обов'язків між Працівником і Підприємством, які з боку останньої реалізуються Роботодавцем.

1.2. Строковий трудовий договір - є угодою, відповідно до якої Працівник, зобов'язується виконувати роботу в межах посадових обов'язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж посадових обов'язків, що визначені в цьому Договорі з підляганням внутрішнім розпорядчим документам Підприємства, а Роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати матеріальні та організаційні умови праці, необхідні для виконання посадових обов'язків Працівником та внутрішніх розпорядчих документів Підприємства.

1.3. Працівник зобов'язується виконувати особисто доручену йому роботу в межах посадових обов'язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж посадових обов'язків, що визначені в додатку до цього Договору і є невід'ємною частиною цього Договору. Одночасно, відповідно до структури Підприємства та наявності підлеглих, Працівник зобов'язується організовувати роботу для виконання положень Статуту Підприємства в межах посадових обов'язків, дотримуючись особисто принципів доброзичливості, своєчасності, достовірності, повноти та професійної відповідальності та аналогічних позитивних принципів щодо роботи Підприємства та які не можуть асоціюватись з такими рисами індивідуального характеру, як егоїзм, перекручення достовірності фактів та даних, недоброзичливість до клієнтів та співробітників Підприємства.  Результатом виконання посадових обов'язків має бути забезпечення роботи щодо отримання доходу та прибутку Підприємства.

1.4. Працівник приймається на посаду ______________________________________

1.5. Цей Договір набуває чинності з "__" ____________ 20_ року на підставі наказу по Підприємству та діє до "__" ____________20___року.

1.8. Терміном "Сторони" в цьому Договорі позначаються Підприємство і Працівник.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Роботодавець зобов'язаний:

2.1.1. Виплачувати Працівнику заробітну плату згідно з умовами, зазначеними в цьому Договорі та додатках до нього.

2.1.2. Створювати умови, необхідні для виконання Працівником своїх посадових обов'язків.

2.1.3. Забезпечувати Працівника матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання роботи.

2.1.4. Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці Підприємства.

2.1.5. Сприяти підвищенню професійного та загальноосвітнього рівня Працівника.

2.1.6. Не переводити Працівника на іншу роботу без згоди чи заяви останнього. Вважати цей Договір розірваним за загальною згодою після терміну його закінчення, за умов відсутності підписаних Сторонами додатків щодо його продовження.

2.2. Роботодавець має право:

2.2.1. Вимагати усунення недоліків, допущених Працівником в процесі виконання ним своїх посадових обов'язків.

2.2.2. Притягувати Працівника до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності в разі порушення ним цього Договору.

2.3. Працівник зобов'язується:

2.3.1. Якісно та в установлений термін виконувати роботу, покладену на нього цим Договором.

2.3.2. Дбайливо ставитись до майна Підприємства, в т. ч. до майна або майнових прав, що знаходиться чи знаходяться в користуванні Працівника.

2.3.3. Не пізніше 3-х робочих днів письмово повідомити Роботодавця про зміни даних, зазначених у п. 9.2 цього Договору.

2.4. Працівник має право:

2.4.1. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно до покладених на нього посадових обов'язків.

2.4.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення як виконуваної ним роботи, так і роботи Підприємства в цілому, не порушуючи принципи доброзичливості.

3. Особливості режиму робочого часу

3.1. Сторони в межах цього Договору визнають, що режим робочого часу Працівника є повним/неповним робочим днем, ненормованим робочим днем (зайве закреслити) з вихідними днями у кількості ___ за місяць/зміну відповідно до графіку.

3.2. Сторони в межах цього Договору визнають, що працівник в робочий час має знаходитись на робочому місці, не вживати алкогольні напої та не курити (відповідно до заборони паління на території дитячих установ відпочинку згідно із законодавством України). У разі порушення цього пункту Роботодавець виносить Працівнику догану, стягнення, або подає відповідну заяву до органів влади із подальшим притягненням Працівника до адміністративної відповідальності із звільненням.

4. Умови матеріального забезпечення та соціальні гарантії

4.1. За виконання посадових обов'язків, передбачених у додатку до цього Договору працівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі: ________ щомісяця.

4.2. Розмір посадового окладу може бути збільшеним на підставі додатково укладених Сторонами письмових угод до пункту 4.1 цього Договору.

4.3. Працівнику з боку Підприємства надаються гарантії і виплачуються компенсації, визначені законодавством про працю та системою внутрішнього заохочення (преміювання) Підприємства на підставі додатково укладених Сторонами письмових угод.

4.4. Працівник підлягає всім видам обов'язкового державного страхування відповідно до вимог діючого законодавства України.

4.6. При наявності поважних причин, згідно з чинним законодавством, та при хворобі (лікарняний лист) Працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної плати (у випадку хвороби, - в межах лікарняного листка).

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. Роботодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю Працівника, пов'язану з виконанням останнім своїх посадових обов'язків під час дії цього договору.

6. Зміни, припинення та порядок розірвання Договору

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін та письмово оформлюються додатковою угодою.

6.2. Цей Договір припиняє свою дію у випадках:

6.2.1. Письмової згоди сторін, оформленою протоколом щодо припинення.

6.2.2. З інших підстав, передбачених трудовим законодавством України та щодо яких є письмові документи (заяви, накази, протоколи тощо).

6.2.3. Ліквідації Підприємства як юридичної особи.

6.3. Про своє бажання достроково припинити цей Договір Сторони повинні попередити одна одну не пізніше, ніж за два тижні до бажаної дати розірвання цього Договору у письмовій формі.

6.4. В разі складання Роботодавцем акта про незадовільне виконання посадових обов'язків Співробітником або про порушення умов цього договору, Роботодавець має пріоритет щодо п. 6.3 цього Договору.

7. Трудові спори

7.1. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються згідно з чинним законодавством України. 

8. Інші умови

8.1. Відносини Сторін, не передбачені цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.

9. Адреси та додаткова інформація щодо сторін

9.1. Відомості про Підприємство:

Повна назва: Акціонерне товариство "***"

Адреса: ________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код: ________________.

9.2. Відомості про Співробітника:

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________

Дата, місяць, рік та місце народження _______________________________________________________

Паспортні дані: __________________________________________________________________________
                                    (номер, серія, ким, де і коли було видано паспорт громадянина України та закордонний паспорт)

Адреса фактичного проживання ____________________________________________________________

Адреса за пропискою в паспорті ____________________________________________________________

Контактний та домашній телефони

_________________________________________________________

9.3. Співробітник надає Роботодавцю:

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера _________________;

- копію диплома про освіту (повна вища, базова вища освіта);

- копію документа про закінчення спеціальних фахових установ;

- копію документа про перепідготовку чи підвищення кваліфікації (у разі його наявності);

- трудову книжку (у разі можливості).

Цей Договір укладено в двох примірниках на __ аркушах, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, то це не тягне за собою недійсність решти його положень. Недійсне положення замінюється допустимим в правовому відношенні. Зміни проводяться в письмовій формі.

 

Працівник

___________________________________
        
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Роботодавець

________________________________
                    
 (підпис, М. П.)

Добавить комментарий

Запрещено добавление сугубо рекламных комментариев, а так же реплик, оскорбляющих третьих лиц и противоречящих законодательству.


Защитный код
Обновить

Что Вас интересует?

Главная

Новости

Администрации

Воспитателю

Вожатому

Физ. воспитание

Культ. организатору

Ди-джею / Dj

Для школы

Отдыхающему

Родителям

Мед. персоналу

Тех. Персоналу

Реклама на сайте

Нормативная библиотека

БИБЛИОТЕКА

На правах рекламы

S5 Box